STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 30.09.2020

Sted: Klubbhuset   Tid: 19:00

Til stede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Tore Skjervø, Nils Vang, Dagfinn Bragstad.

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 13.juli 2020

Sted: Klubbhuset   Tid:1900

Tilstede: Ragnar Bragstad, Rune Møller, Olaf Fossum, Tore Skjervø

Sak 13/20

Konstituering av styret.  Styrets leder Ivar Johnsen valgt av årsmøtet. Styret fordelte styremedlemmene til følgende verv: Nestleder: Ragnar Bragstad Kasserer: Rune Møller Sekretær: Tore Skjervø Styremedlem: Olaf Fossum Styret oppnevnte Teknisk Komité: Leder Olaf Fossum Medlemmer: Ragnar Bragstad, Dagfinn Bragstad, Nils Vang.

Sak 14/20

Søknad om tilskudd til oppussing av havneområdet.  Olaf Fossum har vært i møte med kommunen om tilskudd til oppussing av området rundt havna. Fikk opplyst at foreninga kan søke om midler gjennom prosjektet «Bolystmidler». Kriteriene går mye på å øke bolyst for innbyggerne, forskjønnelse av fellesområder og lignende. Styret går inn for å søke om midler til finansiering av gjestebrygga. Denne er til bruk for alle «ikkemedlemmer» og dermed kan komme inn under kriteriene for å søke om midler.  Styret vil sende et skriv til kommunen med krav om kompensasjon for utlegg foreninga har hatt i forbindelse med asfaltering og andre forskjønnelser av området. Disse områdene er åpne for alle, og blir mye benyttet av lokalbefolkningen. Utsett av båt via foreningens «rampe» er daglig brukt av «ikkemedlemmer».Foreninga har et skriv («kontrakt») fra kommunen fra noen år tilbake der detilbyr kompensasjon for utlegg foreninga har på den del av havneområdet som eies av kommunen. Møller og Fossum lager et forslag på begge saker og legger det fram for styret før videresending.

20:15

Ref: Tore Skjervø

Referat fra styremøte  02.06.2020

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Olaf Fossum, Magnus Fuglår, Tore Skjervø

Sak 8/20

Samling av ungdommer på bryggene og terrassen.  I pinsehelga var det mange ungdommer som brukte terrassen og bryggene som samlingsted. De badet fra bryggene og okkuperte terrassen. Sykler låg rundt overalt. Medlemmer av styret som var i havna forsøkte å forklare dem om farene med å stupe/hoppe fra bryggene med alle trosser og lodd i sjøen. De ble og anmodet om å forlate terrassen, men så snart styremedlemmet hadde forlatt dem, gjenopptok de aktivitetene.  For å prøve å få bukt med problemet, vil foreninga gå til anskaffelse av tydelige skilt om farene ved bading og opphold på terrassen.

Sak 9/20

Bruk av rampa for utsett av båt av ikkemedlemmer.  Det er til tider stor bruk av rampa til å sette ut båt av folk som ikke er medlem av foreninga. Det største problemet er at de etter å ha fått båten på sjøen, parkerer bil og henger på tvers av oppmerkede plasser og slik opptar 4-5 parkeringsplasser mens de er på båttur.  For å få litt igjen for bryderiet foreslår styret at det blir innkrevet en avgift på kr.100  for hvert utsett.

Sak 10/20

Manglende betaling fra gjestebåter.  Det har vist seg at ikke alle besøkende er like villig til å betale for strøm, vann og wc. For å bøte på dette vil styret at følgende blir gjort:  Medlemmer som har vakt i havna utstyres med vest med påskrift «VAKT» og tar en rund på bryggene for å minne båtfolkene som er på besøk om å betale.

Sak 11/20

Innkjøp av nye hengelås til strømkontakter.  Det viser seg at hengelåsene som er i bruk på strømkontaktene på brygga har rustet helt fast. Det hjelper ikke med rustløser, så eneste mulighet for å få åpnet kontaktene er å ta i bruk vinkelsliper på låsene.  Foreninga kjøper inn nye lås (som tåler sjøluft?). Dersom det er mulig med lik nøkkel til alle lås.

Sak 12/20

Årsmøtet 2020  Styret gikk gjennom sakspapirene til årsmøtet i foreningen den 4.juni. Årsmelding, regnskap, revisjon av regnskap, budsjett og innkommet forslag.


Møtet slutt kl.20.35


Ref.:  Tore Skjervø

Referat fra styremøte 14.mai 2020

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Rune Møller, Tore Skjervø

Sak 5/20

Årsmøtet 2020  Årsmøtet 2020 ble utsatt p.g.a. smittefare i forbindelse med coronaviruset.Styret beslutter å avholde årsmøtet 4.juni 2020 på Rødbrygga.Styret anmoder medlemmene å melde sin deltakelse på møtet for å kunne overholde smittevernreglene.

Sak 6/20

Gjestebrygge.  Gjestebrygga er nå montert.Strøm/vannposter er ikke montert, men er under levering.Skilt for gjestebrygge er kommet. Det samme er flaggstenger og vimpler som skal monteres på endene av den ytterste brygge.

Sak 7/20

Befaring av brygger.  Teknisk komité har hatt befaring av bryggene, klubbhus etc.Det er en del som må gjøres i sommer, slik som maling av klubbhus og «dieselbua.»


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 01.04.2020

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Tore Skjervø

Sak 1/20

Til orientering: Styret har ikke avholdt noe styremøte tidligere i inneværende år. Utsettelse av årsmøtet ble vedtatt via telefonmøte mellom leder, sekretær og styremedlem Fossum.

Sak 2/20

Utvidelse/forskjønnelse av landområde.  Entreprenør Letnes er nå i gang med å fjerne anleggsvegen som var lagt i overkant av parkeringsplassen til foreninga. Som kompensasjon for bruken av området var det enighet om at utbygger av blokkene skulle avrette parkeringsplassen slik at den var klar for asfaltering. Foreninga har fått tilbud om asfaltering av området samtidig som entreprenør får asfaltert sitt område ved blokkene. I tillegg ønsker styret å forlenge eksiterende steinmur og fylling ned mot sjøen. Dette har vi fått aksept for hos kommunen. Gjestebrygge som ble vedtatt innkjøpt i fjor høst vil bli levert i mai. Alt i alt vil dette koste foreninga ca. kr.500.000 Med kontingenter/plasstillegg inneværende år har vi ca. kr.900.000 på konto.  Vedtak: Styret sender ut et orienteringsskriv til medlemmene om de planer og kostnader som foreligger. Man ønsker kort svarfrist, da entreprenør alt er i gang med sine prosjekter.

Sak 3/20

Nedtrapping av administrasjonsgebyr i forbindelse med kjøp av båtplass.  Kasserer og regnskapsfører har sett på bruk/størrelse av administrasjonsgebyr og kommet til følgende forslag:  Med bakgrunn i investeringer i bølgedemper og klubbhus ble følgende praksis etablert: Administrasjonsgebyr i forbindelse med båtkjøp skulle bidra til at nye medlemmer til en viss grad deltok i allerede gjennomførte investeringer.  Administrasjonsgebyret har frem til nå vært kr 8 000. Frem til 2018 har foreningens resultatregnskap blitt belastet med kr 138 000 i årlige avskrivninger. Fra 2019-2024 er årlige avskrivninger kalkulert til kr 38 000 og gjelder utelukkende investeringen i nytt klubbhus ferdigstilt i 2015. I forbindelse med lettelsen i avskrivninger mener styret dette må reflekteres i administrasjonsgebyret. Nedre grense for administrasjonsgebyr fastsettes til kr 3 000, all den tid et kjøp/salg av båtplass innebærer ett visst omfang av arbeid for foreningen.  Nedgangen i avskrivninger fra 2018 gir følgende nedtrapping for administrasjonsgebyret: Dagens – kr 8 000, utgår 01.04.2020 – 31.12.2024 – kr 5 000 01.01.2025 – kr 3 000  Det påpekes at nivået på administrasjonsgebyret løpende vurderes opp mot foreningens investeringer av et visst omfang, og kan således justeres i tråd med dette.  Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget og det legges fram for årsmøtet når det blir avholdt.

Sak 4/20

Priser på utleie av båtplasser.  Det viser seg at det er en del båteiere som ønsker å leie båtplass fordi dette er billigere enn å «eie» plass. Samtidig er det en del medlemmer som ønsker å selge sine plasser av ulike årsaker. Dette medfører at de som vil selge kanskje må vente en god stund (flere år) før plassen blir solgt. For å prøve å snu litt på dette foreslår styret en oppjustering av leieprisen.  Vedtak: Pris for leie av båtplass settes til kr.4000 pr. sesong. Kr.2000 tilfaller plasseier i sommersesongen.


Ref.:  Tore Skjervø

Sak 15/20

Utleie av klubbhuset.  Det har vært en del utleie av klubbhuset til styrene i boligblokkene ved havna.Det kan synes noe dyr leie, kr.500, for 4-5 personer i ca.2 timer hver gang.På den annen side er det ikke båtforeningens oppgave å skaffe rimelige møtelokale for dem.Etter noe diskusjon kom styret fram til følgende vedtak:  Møter med inntil 7 deltakere, leietid inntil 3 timer, kr.150 i leie pr.møte.

Sak 16/20

Bruk av rampe for utsett/opptak av båt.  Det har i sommer vært mye bruk av rampa for utsett av båter og vannskutere av folk som ikke er medlem av foreninga. De parkerer på plassene i havna mens de er ute, og opptar plasser for medlemmer.  For å få litt igjen til foreninga vedtar styret at «ikkemedlemmer» skal betale for bruk av rampa fra neste sommer: Utsett/opptak samme dag: kr.100 Utsett: kr.100 Opptak: kr.100 Det blir ordnet med skilting og betaling med «Vipps».

Sak 17/20

Fortøyning av båter.  Leder og leder av teknisk komité har tatt en runde på bryggene og sett på fortøyningene av båter. Der er det mye å sette fingeren på. Spesielt blir nevnt tykkelse på fortøyningstau, mangelen av strekkavlastere og bruk av sjakler.  Styret vil i løpet av høst/vinter sende ut brosjyrer/skriv om fortøyning av båter slik at dette blir ordnet neste sesong.

Sak 18/20

Lys ute på bryggene.  Siste vinter var det noen tyverier av bensinkanner fra båter i havna. Dette er mest sannsynlig skjedd i mørket om kveld/natt.På grunn av mørket er det umulig å se noe på overvåkingskameraene ute bryggene.For å bøte på dette, og som et preventivt virkemiddel vedtar styret:  Det monteres lyskastere med bevegelsessensorer ute på bryggene.

Sak 19/20

Gjestebrygga i Sandvågen.  Gjengangeren gjestebrygga i Sandvågen er igjen på sakskartet. Kommunen har gått bort fra tidligere lovnader om at de skulle ta kostnadene med reparasjon av landområdet. For at det ikke skal rase ut mere masse, bør det fylles på noe mere betong på sidene av landfestet. Det ser ut for at foreninga må ta denne kostnaden.Derfor har styret vedtatt:  Foreninga sørger for forskaling og betong til reparasjon av landfestet til gjestebrygga i sandvågen.  Ansvarlig: Olaf og Ivar


Møtet slutt kl.20.05


Ref.:  Tore Skjervø

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden