Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte mandag 05.oktober 2015

Sted: Klubbhuset    Tid: 19:00

Tilstede: I.Johnsen, O.Fossum, P.Madsen, M.Tronhus, T.Skjervø

Sak 23/15

Gjennomgang vedlikehold 2015.   O.Fossum gikk gjennom liste over saker som har vært gjenstand for reparasjoner/vedlikehold. De fleste punkter er gjennomført, men det gjenstår 3 saker som må ordnes før vinteren. 3-4 ting som ikke er så presserende kan vente til våren.

Sak 24/15

Planering uteområde.   Det er fordypninger etter grøftegraving utenfor klubbhuset. Dette skal planeres før frosten kommer. Det samme gjelder å få fylt igjen hullet der det gamle ”klubbhus” sto. Det innkalles til dugnad for dette.

Sak 25/15

Skap til datautstyr.   Foreninga kjøper inn et skap, helst låsbart, til å oppbevare datamaskinen for videoovervåkingen.
Møtet slutt kl.20:15   Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 10.september 2015

Sted: Klubbhuset   Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 19/15

Vedlikehold av anlegget etc. Teknisk komité har med hjelp av medlemmer utført en del vedlikehold på anlegget. Bl.a. utskifting/forsterking av feste til utriggerne til de nyeste plassene. Montert blinkende varsellys på bølgedemperne, utskifting av fortøyning/sjakler på brygger/bølgedempere. Det er montert 2 strømpunkt m/lys på den innerste brygga. (strøm enda ikke tilkoblet) Elektriker vil komme i nærmeste framtid for tilkobling, også ny lyskaster i flaggstanga for opplysing av bryggeanlegget.

Sak 20/15

Økonomi. Foreninga har grei styring på økonomien. Ca. kr.390.000 på konto. Mangler enda noen innbetalinger av kontingent/plasstillegg. Betalingsfrist 15.sept.

Sak 21/15

Betongbrygger. Leder teknisk kom. ønsker at foreninga undersøker hva kostnadene for betongbrygger vil være. Det hevdes at disse vil ligge mer stabilt i sjøen under uvær og kreve mindre vedlikehold. O.Fossum undersøker nærmere om kostnader  og lignende. Når dette foreligger får man ta en gjennomgang av saken.

Sak 22/15

Vedlikehold av båtplassene. Det innskjerpes at i følge vedtektene er medlemmene selv ansvarlig for vedlikehold av tildelt båtplass. Dette gjelder lensing av flytepongtonger, skraping av skjell og beising av treverk på utriggere. Ved behov for mer teknisk/sikkerhetsmessige forhold ta kontakt med teknisk komité eller styret.
Møtet slutt kl.20:15 Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 11. juni 2015

Sted: Klubbhuset   Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Olaf Fossum, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 16/15

Ledige båtplasser. M. Tronhus redegjorde for båtplasser som ikke er solgt eller leid ut. For tiden er det 4 plasser som skal selges og et ukjent antall som kan leies ut. Det er mange plasser der det enda ikke er satt ut båt, men ikke gitt beskjed om at den kan leies ut. Det har enda ikke vært stor etterspørsel av plasser, men det kan nok det dårlige forsommerværet ta noe av skylden for. Man vil prøve å profilere ledige plasser på ”standen” til foreninga på Straumens dag.

Sak 17/15

Vedlikehold på anleggene. Styret sammen med teknisk komité gikk gjennom listen med saker som trenger vedlikehold/reparasjon. Det første som må gjøres er å få snudd den gamle brakka og få rettet opp fundamentering til den. Grusing/planering av området foran klubbhuset før man kan gjøre ferdig trapp/rullestolrampe. Saker som det må gjøres noe med på sjøanlegget tar teknisk komité seg av etter hvert.

Sak 18/15

Klubbhuset.. Styret vedtar å kjøpe inn tv til bruk i klubbhuset. Må være mulig å koble til pc for fremvisning av ting under møter og lignende. Kan og nevnes at det er montert lamellgardiner foran de store vinduer. Arbeidet med platting fra inngangen til platting på sjøsida er snart ferdig.


Møtet slutt 20:30


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 29.april 2015

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Per Madsen, Olaf Fossum, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 12/15

Nye vedtekter. Sekretær la fram forslag til nye vedtekter for foreninga. Resten av styret var enig om det fremlagte forslag, og man vedtok å legge det fram for ekstraordinært årsmøte. Dette for at man skal kunne søke om momskompensasjon for fjoråret. Frist for dette er 15.juni.

Sak 13/15

Ekstraordinært årsmøte. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i foreninga 11.mai.2015 kl.1900 i klubbhuset. Saker til behandling: Vedtektsendringer.

Sak 14/15

Havnereglement. På grunn av at paragrafen om båtplasser må utelates i de nye vedtektene har styret forfattet et forslag til havnereglement som erstatter paragrafen. Dette reglementet trår i kraft dersom forslaget til nye vedtekter vedtas. (skal ikke vedtas av ekstraordinært årsmøte) Vaktordningen er tatt med i forslaget. På sikt vil og bruk/regler av klubbhus bli tatt inn i reglementet.

Sak 15/15

Leieavtale . Foreninga har inngått leieavtale med Anton Næss om leie av arealet som foreninga benytter. Avtalen ble underskrevet i dag og har gyldighetstid på 15 år.


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 16.april 2015

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 9/15

Vedtektsendringer. Dersom foreninga skal søke om momskompensasjon må vedtektene endres en god del. Blant annet må ikke ordet ”andel” være med i vedtektene for at de skal bli godkjent i Frivillighetsregisteret. Sekretær kontakter KNBF for innspill til nye vedtekter. Forslaget legges frem på neste styremøte.

Sak 10/15

Sikkerhet i anlegget. Styret vil nok en gang se på hvilke muligheter foreninga har for å sikre anlegget og båter bedre for hærverk og tyveri. Man vil se på muligheten av kameraovervåking. M. Tronhus undersøker nærmere priser og bestemmelser/godkjennelser for slik overvåking

Sak 11/15

Straumens dag. Påmeldingsfristen til Straumens Dag nærmer seg, og Bjørnar Skjesol ordner med påmelding og ellers det praktiske rundt arrangementet for foreninga.


Ref.: Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 24.mars 2015

Sted: Rødbrygga   Tid: 2115

Tilstede: Ivar Johnsen,Olaf Fossum, Per Madsen, Tore Skjervø

Sak 8/15

Konstituering av styret.   Årsmøtet foretok gjenvalg av personene som var på valg i styret. Styremedlemmene fortsetter i de verv de hadde forrige år.   Styret i Straumen Båtforening består av følgende: Leder: Ivar Johnsen Nestleder: Bjørnar Skjesol Kasserer: Per Madsen Sekretær: Tore Skjervø Styremedlem/leder av teknisk komité: Olaf Fossum


Møtet slutt kl.2130


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 17.februar 2015

Sted: Klubbhuset    Tid: 19.00

Tilstede: I. Johnsen, P. Madsen, M. Tronhus, O. Fossum, M. Fuglår, T. Skjervø

Sak 5/15

Regnskap 2015. Regnskapsfører redegjorde for regnskapet 2015. Foreninga har holdt seg innenfor det oppsatte budsjett. Regnskapsfører sørger for at regnskapet er revidert til årsmøtet.

Sak 6/15

Godtgjørelse for oppføring av klubbhus. Trygve Johnsen ble forespurt om å være byggeleder/snekker for oppføring av klubbhuset. Dette mener styret det må gis en godtgjørelse for.   Styrets vedtak: Trygve Johnsen gis en godtgjørelse for oppgaver med oppføring av klubbhus. Denne godtgjørelse avskrives mot leie av båtplass i 5 år.

Sak 7/15

Frikjøp av dugnadsarbeid. Det synes som lysten til å delta på dugnadsarbeid for klubben er avtagende. Det er stort sett de samme som stiller opp hver gang, og det blir mye arbeid og frustrasjon med å forsøke å samle medlemmer til dugnad. Derfor vil styret lufte muligheten for å innføre frikjøpsordning for dugnadsarbeid. Vil legge det fram på årsmøtet.


Møtet slutt kl.20.30


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 28.januar 2015

Sted: Klubbhuset    Tid: 19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Tor Skjervø, Magne Tronhus, Nils Vang.

Sak 1/15

Tvistesak mot Farbu &Gausen A/S. Foreninga er ikke enig med entreprenøren om oppgjør for arbeidet med utvidelsen av parkeringsområdet. Leder tar kontakt med firmaet for å forsøke å komme til en ordning begge parter kan godta.

Sak 2/15

Innløsning av båtplasser. Det har vært et par tilfeller der foreninga har betalt ut andelsprisen til medlemmer som ønsker å selge plassen sin. Dette har vært i spesielle situasjoner, og det var enda venteliste for å få kjøpt plass. Dette har nå endret seg. Foreninga har ledige plasser til salgs og kan derfor ikke innløse plasser for medlemmer som ønsker å selge. Dette betyr at medlemmer som ønsker å selge, ikke får oppgjør før plassen, eventuell annen tilsvarende ledig plass, er betalt. Det  innskjerpes at foreninga ikke skal innløse båtplasser som medlemmer ønsker å selge.

Sak 3/15

Gamle klubbhuset (bua) Styret foreslår at foreninga beholder den gamle bua. Man må snu den og ordne med skikkelig fundamentering, (oppvatring av sementblokker.) ny dør og installasjon av strøm. Den blir brukt på samme måte som i dag, verktøy og signering av vaktlogg.

Sak 4/15

Årsmøtet 2015. Årsmøtet for foreninga avholdes tirsdag 24.mars 2015. Sekretær forbereder årsmelding, informerer valgkomité om hvem som er på valg, regnskapsfører for å klargjøre regnskap for revisjon.


Møtet hevet kl.21.00


Ref.:  Tore Skjervø