Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden

Vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11.mai 2015

Vedtekter for Straumen Båtforening

§ 1 Hjemsted 

Straumen Båtforening ble stiftet den 19.mars.1991. Foreningens hjemsted er Straumen, Inderøy kommune. 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes og allmennhetens interesse for båt og sjøliv samt å legge forholdene til rette for dette gjennom: 

1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner 

2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur 

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern 

4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse 

5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser 

Det skal legges vekt på å skape trivsel og hygge i foreningens nærmiljø for medlemmene og allmennheten. 

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av annen båtforening som er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Foreningen kan samarbeide med eller stå tilknyttet andre foreninger med samme interesse. Eventuell tilknytning til andre foreninger besluttes av årsmøtet. 

§ 3 Medlemskap 

Enhver privatperson eller organisasjon som betaler fastsatt kontingent og som anerkjenner vedtektene i foreningen regnes som medlem.

Medlemmene plikter å delta på dugnadsarbeid i foreningens virksomhet. 

Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for foreningens virksomhet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret. 

Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, forargelse og virker til skade for foreningen, eller bryter med vedtektene i foreningen, kan ekskluderes av styret etter gitt varsel. Styrets vedtak om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet. 

Utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig. 

§ 4 KONTINGENT 

Årsmøtet fastsetter med alminnelig flertall medlemskontingent og årsavgift for medlemmer med båtplass. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent/avgift innen 1-en-måned etter utsendt purring kan strykes som medlem etter vedtak i styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter. 

§ 5 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FLYTEBRYGGA 

Straumen Båtforenings styre står ansvarlig for at det utarbeides retningslinjer forbruk av flytebrygga og anlegget forøvrig. 

Styret skal utarbeide vaktlister og regler. Disse kan revideres til en hver tid av det sittende styret. 

§ 6 STYRET 

Styret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet. 

Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte. 

Styret består av fem-5 medlemmer.

Styreleder

Nestleder 

Kasserer 

Sekretær 

Styremedlem som også er leder av teknisk komité hvis slik komité opprettes.

Det nye styret konstituerer seg selv innen 14 dager etter årsmøtet. 

For fremtiden er grunneier observatør til styret. 

Styret kan etter behov oppnevne komiteer. Eks. Teknisk komité og Komité forStraumens dag. Styret utarbeider retningslinjer for komiteene. 

Foreningen forplikter seg ved underskrift av styreleder eller i dennes fravær, nestleder + ett av de andre styremedlemmene. 

Styret innkalles av styreleder eller når minst to av de øvrige styremedlemmene krever det. 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. 

Ved stemmelikhet gjelder styreleders stemme dobbelt. 

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 

Medlemsmøte avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst åtte dager forut for møtet. 

§ 7 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er Straumen Båtforenings øverste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

Styret innkaller til årsmøte med minimum 14 dagers varsel hvor saker på dagsorden skal vedlegges. Innkalling skal skje ved personlig innkalling. 

Årsmøtet ledes av styreleder eller det velges en møteleder. 

Årsmøtet behandler: 

1. Årsmelding fra foregående år 

2. Revidert regnskap fra foregående år. 

3. Plan og budsjett for inneværende år. 

4. Medlemskontingent. 

5. Årsavgift for båtplasser. 

6. Innkomne forslag som er levert styret skriftlig og senest 1 uke før årsmøtet. 

7. Valg av styre og styreleder. Valg av to medlemmer til valgkomité, valg av revisor. 

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de stemmeberettigede. Stemmeberettige er medlemmer som har betalt årskontingent. Det er kun leietakere med fast båtplass som har stemmerett i saker som vedgår flytebrygga. Alle medlemmer har forslagsrett. 

For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater med flest stemmer. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

Ved likt stemmetall gjelder formannens stemme som dobbeltstemme. 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. 

Ekstraordinært årsmøte skal/kan avholdes når styret finner det nødvendig, og skal når det ordinære årsmøtet ikke klarer å velge styreleder, eller når minst 1/3 av medlemmene krever dette. 

Innkallingen skjer med 8 dagers varsel. Kun de saker som er grunnlag for innkalling til ekstraordinært årsmøte skal behandles. 

§ 9 VALG 

Forslag til styresammensetning skal fremsettes av en valgkomité. Årsmøtet skal velge nytt styre og styreleder ved å godkjenne valgkomiteens forslag eller ved å komme med motforslag. 

Styremedlemmer i foreningen velges blant leietakere med fast båtplass eller deres ektefeller/registrerte samboere. 

Styremedlemmer kan gjenvelges. 

For å sikre kontinuitet velges det hvert år 2 nye styremedlemmer med virketid på 2 år. 

Styreleder velges for 1 år. 

Revisor og ny valgkomité velges av årsmøtet. 

§ 10 OPPLØSNING 

Oppløsning av Straumen Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning av Straumen Båtforening må ha minst 2/3 flertall ved avstemming på 2 etterfølgende årsmøter. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. 

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner. 

Styret i Straumen Båtforening