Ny gjestebrygge i havna.                  

I juni ble den nye gjestebrygga tatt i bruk. Den er produsert av Kongensvoll Plast, Kongensvoll. Den er 70m lang og har 2 poster for vann og strøm. Sommersesongen 2020 hadde vi ca.85 liggedøgn ved gjestebrygga.

Gjester som har vært på besøk roser foreninga for å ha fått til en så fin gjesteplass. Det er kort avstand fra havna til kjøpesenter med Rema1000, apotek, vinmonopol, Nille og frisør.Parkeringsplassen for biler ble oppgradert/utvidet i sommer med asfalt. 

Hastighetsbegrensning i tidevannstrømmen

Slik ser det nye skiltet ut.

Slik ser det nye skiltet ut.

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 131, Inderøy kommune, Nord-TrøndelagDato

FOR-2015-04-27-414

Publisert

II 2015 hefte 2

Ikrafttredelse

18.05.2015

Sist endret


Endrer


Gjelder for

Inderøy kommune, Nord-Trøndelag

Hjemmel

Kunngjort

30.04.2015   kl. 12.45

Rettet


Korttittel

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Inderøy

Hjemmel: Fastsatt av Inderøy kommunestyre 13. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 27. april 2015 i medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte hastighet gjennom tidevannsstrømmen i Straumen avgrenset i vest av en linje trukket fra Vangslia (posisjon 63° 86,96′ N 011° 28,74′ Ø) sørøst over Straumen til Sundsnesset (posisjon 63° 86,88′ N 011° 29,15′ Ø), og i øst av en linje trukket fra Einerhaugen (posisjon 63° 86,91′ N 011° 30,28′ Ø) over Straumen sør-sørøst til Grytnesset (63° 86,74′ N 011° 30,52′ Ø).

§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)

Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,

b)

fartøyer med lege om bord,

c)

fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset. Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 18. mai 2015.

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden